< Alle artikels

07 December, 2021

Meer diversiteit op het podium dankzij Inclusive Panels

Inclusive Panels is een initiatief dat streeft naar een betere mix van gender, afkomst en leeftijd in panels op allerhande events in België.

  • Het is het resultaat van een unieke samenwerking van Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association Belgium) en verschillende genderexperten, met Febelfin als ondersteunende partner.
  • Zowel ondernemingen als individuele sprekers kunnen een charter ondertekenen waarbij ze zich engageren om meer aandacht te hebben voor evenwichtig samengestelde panels.
  • Daarnaast is er ook een ovezicht van databanken met diverse experten en sprekers in België en Europa.
  • Al meer dan 120 ondernemingen (waaronder enkele toonaangevende internationale spelers) en sprekers zowel uit de academische wereld als uit de politiek (federaal en regionaal) hebben het charter ondertekend.
  • Het initiatief is terug te vinden op www.inclusivepanels.be.

Inclusive Panels

Meer diversiteit in de samenstelling van panels, op vlak van gender maar ook op vlak van leeftijd en achtergrond. Dat is het doel van Inclusive Panels, een initiatief van Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association of Belgium) en genderexperten uit het noorden en het zuiden van het land, met Febelfin als ondersteunende partner. Zij verenigden zich gedurende één jaar in een virtuele werkgroep om oplossingen te bedenken die het belang van genderdiversiteit, maar ook van een mix aan leeftijden en achtergronden, in allerlei panels benadrukken.

"Een debat waarin meerdere perspectieven aan bod komen is doorgaans veel interessanter en boeiender. Het voorkomt ook eenheidsdenken waarbij een onderwerp vanuit slechts één blikveld wordt benaderd."

Waarom inclusieve panels belangrijk zijn

Onderzoek wijst uit dat slechts 30% van de panels op bedrijfsevents genderevenwichtig is samengesteld. Nochtans bieden evenwichtige panels talrijke voordelen:

  • Een gemengd panel zorgt voor rijkere en meer open debatten, met meer innovatieve ideeën.
  • Gemengde panels geven een sterk signaal aan de deelnemers én aan de buitenwereld.
  • Als je je kan identificeren met mensen zoals jezelf (op vlak van gender, afkomst, taal, ...) in de rol van expert zal je makkelijker je ambitie om expert te worden volhouden. You can’t be what you can’t see.
  • Uit een enquête van ProFacts in 2020 bleek duidelijk dat Belgen gemengde en meer diverse panels verkiezen.

Evenwichtige panels zijn dus een win-win voor iedereen. Daarom willen de organisaties die aan de basis liggen van Inclusive Panels niet alleen een boodschap verspreiden, maar ook concrete voorstellen en oplossingen aanreiken om in de praktijk meer diverse panels tot stand te laten komen.

Onderteken het charter

Het initiatief werd uitgeschreven in een charter dat een concreet engagement bevat: de ondertekenaars (bedrijven en individuele sprekers) zullen systematisch aandacht hebben voor divers samengestelde panels.

Zo zullen organisaties telkens een mix aan experten uitnodigen voor panels of toespraken op bedrijfsevents, terwijl sprekers die tekenen rekening zullen houden met de samenstelling van het panel waar ze deel van uitmaken. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen hun plaats te delen of zelf een suggestie doen voor een vervangster.

Daarnaast biedt het initiatief ook een overzicht van bestaande databanken waarin je makkelijk ondervertegenwoordigde sprekers uit België en Europa kunt opzoeken.

Je vindt het charter en het overzicht van de databanken terug op www.inclusivepanels.be.

Sinds de lancering van het charter, hebben al meer dan 120 grote ondernemingen en sprekers (een evenwichtige groep vrouwen én mannen) het Inclusive Panels-charter ondertekend. Ook verschillende ministers zijn al overtuigd van het belang van diverse panels en steunen het initiatief.

>> Lees hier wie het charter 'Inclusive Panels' al ondertekende >>

Een debat waarin meerdere perspectieven aan bod komen is doorgaans veel interessanter en boeiender. Het voorkomt ook eenheidsdenken waarbij een onderwerp vanuit slechts één blikveld wordt benaderd. Voor mij gaat dit overigens over meer dan enkel voldoende verscheidenheid man/vrouw. Evengoed betekent het dat je mensen met verschillende leeftijden en achtergronden aan bod laat komen. Als we niemand in onze samenleving willen achterlaten, is het belangrijk ieders stem te horen.”

Alexander De Croo, Eerste Minister

“Het Inclusive Panels-charter is een belangrijk initiatief voor meer gelijkheid in de samenleving. Het is een combinatie van bewustmaking en actie. Op politiek niveau dienen wij het voorbeeld te geven en rekening te houden met de representativiteit van de bevolking, en dus met diversiteit qua leeftijd, afkomst en gender van de deelnemers aan panels waarvoor wij worden uitgenodigd. Als de panels onvoldoende divers zijn, moeten we de organisatoren hierop attent maken en zo nodig de uitnodiging afwijzen. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief zal leiden tot ideeën en standpunten die wij niet gewend zijn te horen. Het verheugt mij dat zoveel mensen en organisaties dit initiatief steunen."

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

AB InBev streeft ernaar even divers te zijn als de samenleving. Als ‘s werelds grootste brouwer geven  we het goede voorbeeld, ook wanneer we op panels worden uitgenodigd. We hebben het Inclusive Panels Charter ondertekend om rijkere en meer open debatten te voeren door ervoor te zorgen dat de panels even divers zijn als de onderwerpen die ze behandelen en de gemeenschappen die ze informeren.”

Jason Warner, Zone President Europe, ABInBev

“Bij Vlerick Business School inspireren we de volgende generatie leiders en ondernemers. Logischerwijs betekent dit dat we de diversiteit van leiderschap beklemtonen, zodat diverse talenten alle kansen krijgen en in hun eigen potentieel kunnen geloven.

Marion Debruyne, decaan van de Vlerick Business School